Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER for foreningen TUNØ KUNST KULTUR

§ 1 Foreningens navn er TUNØ KUNST KULTUR. Foreningen har hjemsted på Tunø.

§ 2 Foreningens formål er at fremme udvikling af og kendskab til kunst, kunsthåndværk, kultur og iværksætteri gennem aktiviteter på Tunø til gavn for medlemmer og lokalsamfund.

Foreningen favner i princippet alle kunstarter og alle former for kunsthåndværk, samt ditto iværksætteri og folkeoplysning.

§ 3 Foreningens hovedopgaver er at udbrede kendskabet til kreativt virke på Tunø gennem udstillinger, workshops, PR-tiltag mv., og at arbejde for etablering og drift af kollektive værkstedsfaciliteter, udstillingsfaciliteter, refugium mv. for foreningens aktive kunstnere og kunsthåndværkere m.fl., samt foreningens udstillere. Foreningen søger at skabe relationer mellem kunstnere, kunsthåndværkere og kunst- og kulturinteresserede.

Foreningens primære, daglige kommunikationsredskab er foreningens hjemmeside. Foreningen kan vælge også at oprette en Facebook-side med henblik på kampagner.

§ 4 Medlemskab er for alle personer, uanset alder, der kan tilslutte sig formål og hovedopgaver.

Medlemmer er valgbare til bestyrelsesteamet fra de fylder 18 år. Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent for valgåret. Sponsorer offentliggøres på foreningens sociale medier.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes primo marts måned på Tunø og indkaldes med 2 ugers varsel via foreningens onlinenyhedsbrev.

§ 6 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Der føres protokol over foreningens aktiviteter.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Årsberetning fra bestyrelsesteamet.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsesteamet.
  5. Forslag fra medlemmer.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsesteamet og 1 bestyrelsessuppleant.
  8. Valg af revisor.
  9. Eventuelt.

Bestyrelsessuppleanten kan deltage i bestyrelsesteamets møder og har taleret.

Forslag fra medlemmerne skal leveres skriftligt til bestyrelsesteamet senest 8. dag inden generalforsamlingen.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte.

Der kan stemmes pr. fuldmagt eller brevstemme senest 1 uge inden generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens bestyrelsesteam består af 5 medlemmer, der er valgt for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Første valg efter stiftende generalforsamling afholdes på generalforsamlingen marts 2019. På ulige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg (i 2019 efter lodtrækning) og på lige år er de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Revisor og bestyrelsessuppleant vælges hvert år (første gang i 2019).

Bestyrelsesteamet kan ifm. en generalforsamling vælge at øge bestyrelsen med 2 medlemmer.

Bestyrelsesteamet konstituerer sig med formand/forkvinde, kasserer, øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Formanden/forkvinden tegner bestyrelsesteamet i forhold til offentligheden, offentlige institutioner, andre kunstforeninger mv.

Bestyrelsesteamet nedsætter arbejdsudvalg til projekter, dog skal mindst et af medlemmerne i sådanne udvalg om muligt være medlem af bestyrelsesteamet. Arbejdsudvalgene arbejder under ansvar over for bestyrelsesteamet.

Bestyrelsesteamet udarbejder løbende sin egen forretningsorden. Bestyrelsesteamets formand/forkvinde opbevarer Foreningsbogen.

§ 8 Regnskabsåret følger kalenderåret og skal foreligge godkendt af revisor senest 1. marts.

Foreningen registreres i formandens/-kvindens navn på Virk.dk som frivillig forening. Bestyrelsen vedtager momsregistrering, når behovet opstår.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Foreningen opretter og er redaktion for foreningens hjemmeside og andre sociale medier.

§ 9 Foreningens kapital tilvejebringes ved medlemskontingenter, gaver, arv, fondsmidler, offentlige tilskud og udstillingsgebyrer o.l.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes på skriftlig begæring af et bestyrelsesflertal, eller når 25% af medlemmerne skriftligt forlanger det. Bestyrelsesteamet arrangerer generalforsamlingen til afholdelse senest tre uger efter begæringen er modtaget. Afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

§ 11 Forandring af vedtægterne og ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 25 % af medlemmerne er til stede, og hvor flertallet af de fremmødte stemmer for ændringen eller ophævelsen. Er der ikke mødt 25% af medlemmerne, indkaldes der inden en måned til ekstraordinær generalforsamling, hvorefter ændringen eller ophævelsen kan vedtages med simpel stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal.

§ 12 Såfremt foreningen ophæves, beslutter generalforsamlingen overførsel af foreningsformuen ved lodtrækning blandt forslag til kunst i det offentlige rum på Tunø jf. § 2.

Således vedtaget ved foreningens oprettelse 7. august 2018 – bestyrelsesteamets underskrifter:

 Mette Bjerring Forkvinde, Marianne Schmidt Thorsviv, kasserer Tunø Tunø, Peder Nors, Susanne Rohde, Anette Bredsdorff