Indkaldelse til generalforsamling

Hermed Indkalder Tunø Kunst Kultur til den årlige generalforsamling. Den finder sted

Lørdag den 12. marts 2022 kl 10.30 i Ølykkecentret på Tunø

Dagsordenen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Årsberetning fra bestyrelsesteamet
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsesteamet
5. Forslag fra medlemmer 
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal leveres skriftligt til bestyrelsesteamet senest 8. dag inden generalforsamlingen. Skriv mail til info@tunoekunstkultur.dk.
Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte.
Der kan stemmes pr. fuldmagt eller brevstemme senest 1 uge inden generalforsamlingen.

Foreningens vedtægter kan ses på hjemmesiden http://tunoekunstkultur.dk under menupunktet “Om”.

Vi håber, at rigtig mange vil møde frem til generalforsamlingen. Det er muligt at nå frem fra fastlandet ved at tage morgenfærgen fra Hou kl 9 og færgen tilbage samme eftermiddag.

Og gå ikke glip af udtrækningen af gevinster til foreningens medlemmer. Over en halv snes flotte kunstgaver har foreningen købt ind, og de udloddes efter generalforsamlingen.

Du kan se alle gevinster med beskrivelse her på hjemmesiden.